Laeb...
Lapse registreerimine teadusringi
Lapse andmed
Kui valikus pole ühtegi lasteaeda, siis ei ole antud keskuses ühtegi ringi hetkel veel avatud. Vabandame.
Vanema andmed
Tasumine
Ettemakse soodustus:
Mitme lapse soodustus:
Makse suurus:
NB! Tasumine toimub ainult arve alusel!
Teadusringi tingimused

OÜ Kolm Põrsakest (reg nr. 12506325) lasteaedades läbi viidava teadusringi üldtingimuste, tasumise-, rühmadesse vastuvõtmise- ja väljaarvamise kord.

1. Lepingu objekt

1.1. OÜ Kolm Põrsakest osutab lapsevanemale punktis 1.2 nimetatud teenust, (edaspidi teadusring), korraldades avalduses märgitud lasteaias teadusringi vastavalt antud dokumendis sätestatud tingimustele.

1.2. Teenuse kirjeldus: Teadusringis käivale lapsele hariva teaduselamuse pakkumine Kolme Põrsakese juhendaja poolt.

1.3. Leping loetakse kehtivaks alates hetkest, kui lapsevanem registreerib oma lapse teadusringi Kolme Põrsakese kodulehel või muul kirjalikult taasesitataval viisil.

2. Teadusringi toimumise kord

2.1 Teadusringi registreerumine käib Kolme Põrsakese kodulehe www.kolmporsakest.ee kaudu.

2.2. Esimene teadusring lepingualuse lapsega toimub kokkulepitud kuupäeval, mille kohta on informatsioon lasteaia seinal ja Kolme Põrsakese kodulehel www.kolmporsakest.ee. Kokku toimub hooaja jooksul vähemalt 34 teadusringi ajavahemikus september 2017 - mai 2018. Teadusring toimub iga 7 päeva tagant, reeglina samal nädalapäeval, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

2.3. Teenuse eest tasumise kord sätestatakse vastavalt vanema soovile, kas makse toimub ühes jaos, kahes jaos või igakuiselt.

2.3.1. Kui lapsevanem soovib maksta ühes või kahes jaos, siis saadetakse tulevaste ringide eest arve ette. Kui lapsevanem soovib maksta igakuiselt, siis saadetakse eelmisel kuul toimunud ringide eest arve iga kuu seitsmendaks kuupäevaks.

2.3.2. Toimunud teadusringide eest saadetakse e-arve vanema poolt antud meiliaadressile.

2.4. Teadusringi kuutasu on 21 eurot. Käibemaks on antud hinna sees.

2.4.1. Juhul kui kuus toimub vähem kui 3 ringi, on ühe ringi tasu 6€.

2.4.2. Juhul kui laps puudub teadusringist ning lapsevanem teavitab sellest Kolme Põrsakest kodulehel asuva vormi kaudu hiljemalt samal päeval, kui laps puudub, arvestatakse ringitasust maha 3€.

2.4.3 Kui teadusringis osaleb ühest perest kaks last, rakendub teadusringi hinnale soodustus 5%.

2.4.4 Kui teadusringis osaleb ühest perest rohkem kui kaks last, rakendub teadusringi hinnale soodustus 10%.

2.4.5 Juhul kui vanem on valinud maksta lapse teadusringi eest ühes või kahes jaos, rakendub talle soodustus vastavalt 8% või 5%

2.5 Arvet on võimalik vaidlustada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates arve saatmise kuupäevast.

2.5.1 Juhul kui vanem on maksnud toimunud ringide eest rohkem kui vaja, toimub tasaarveldamine hooaja lõpus või poolte kokkuleppel.

2.5.2 Juhul kui vanem jätab vähemalt kahe kuu arve eest maksmata, arvatakse laps ringist välja. Laps arvatakse ringi tagasi, kui arved on tasutud.

2.6. Lapse toomine ringi ning ringist ära viimine käib vastavalt ringi toimimuskoha eeskirjadele ning heale tavale.

2.7 Ühes teadusringi rühmas on 6-12 last. Juhul kui avaldusi laekub ühe lasteaia kohta rohkem, avatakse mitu rühma(v.a. juhul 2.7.1)

2.7.1 Kui mitut rühma ei saa avada Kolmest Põrsakesest mitte sõltuvatel põhjustel, siis mitut rühma ühes lasteaias ei avata.

3. Kolme Põrsakese kohustused:

3.1. Kolm Põrsakest kinnitab, et teadusringi läbi viival isikul on vajalikud teadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised ringi läbiviimiseks.

3.2. Kolm Põrsakest varustab õpetajat vajalike vahenditega ringi läbiviimiseks ja selle ohutuks toimimumiseks.

3.3. Kolm Põrsakest õpetajal on keelatud teha teadusringis katseid, mis võivad ohustada laste, tema enda või kolmandate isikute tervist või vara.

3.4. Kolm Põrsakest on kohustatud andma vajadusel piisavalt informatsiooni Lapsevanemale teadusringi läbiviimise kohta, sealhulgas ringi toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ja sisu.

3.5. Kolme Põrsakese õpetaja on kohustatud ringi ärajäämise korral ringi järele tegema, kui ringi ärajäämise põhjus on tingitud Kolmest Põrsakesest või selle õpetajast või lasteaiast, kus ringi läbi viiakse.

3.6. Lapse puudumise korral teadusringist, märgib ringi läbiviija lapse puudumise puudumiste päevikusse.

4. Lapsevanema kohustused:

4.1. Lapsevanem on kohustatud teavitama Kolme Põrsakest kõigist teadusringiga seotud probleemidest viivitamatult.

4.2 Lapsevanem on kohustatud maksma talle saadetud arve õiges suuruses kümne päeva jooksul alates arve saatmise hetkest.

4.3 Lapsevanem peab veenduma, et tema laps käitub ringis olles heatahtlikult ning ei ohustaks teisi lapsi, esinejat, kolmandaid isikuid ega nende vara.

4.3.1 Juhul kui laps ohustab teadusringis teisi lapsi, esinejat, kolmandaid isikuid või nende vara, kõrvaldatakse laps ajutiselt ringist.

4.4. Lapsevanem on kohustatud andma Kolmele Põrsakesele õiged andmed enda ja enda lapse kohta.

4.5. Lapsevanem nõustub Kolmelt Põrsakeselt saama informatiivse sisuga e-maile Kolme Põrsakese tegemiste kohta.

5. Lepingu muutmine

5.1 Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, kui Lepingust ei tulene teisiti.

5.2. Lepingu muutmiseks tuleb konsulteerida Kolme Põrsakese juhatusega.

6. Lepingu kehtivusaeg

6.1.1 Leping jõustub allkirjastamise hetkel ja on sõlmitud tähaajaga kuni 31.05.2018.

6.1.2 Lepingu lõppemine ei vabasta pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud lepingu alusel.

7. Lepingu lõpetamine

7.1.1 Pooltel on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui teine lepingu Pool rikub tahtlikult või raske hooletuse tõttu lepingut.

7.1.2 Lepingu lõpetamisest peab lepingut lõpetada sooviv Pool teisele sellest teatama kirjalikult vähemalt 1 kuu ette.

7.1.3 Käesoleva Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus vormis esitatud, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga,mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi ega rahalisi kohustusi.

8. Vaidluste lahendamise kord

8.1 Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Tartu Maakohtus.

9. Lõppsätted

9.1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.

9.2. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.